Nedělová Advokátka > Ceny služeb

Ceny služeb

Odměna advokáta za poskytování právních služeb je upravena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif ) v platném znění.
Advokátní kancelář JUDr. Valentiny Nedělové stanovuje odměnu za poskytované právní služby dohodou mezi advokátem a klientem vždy s ohledem na charakter právního sporu, potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná jako:


1.    Úkonová- úkonem je dle ust. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) zejména:
•    převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb
•    další porada s klientem přesahující jednu hodinu
•    sepsání právního rozboru věci
•    jednání s protistranou
•    písemné podání soudu nebo jinému orgánu
•    účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem
•    odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim
•    sepsání listiny o právním úkonu


2.    hodinová - hodinová sazba je stanovena s ohledem na charakter sporu a odvíjí se od času stráveného s přípravou a provedením právní služby


3.    paušální – je sjednávána zpravidla s dlouholetými klienty a nebo v případě náročných a   dlouhých sporů. S klientem je smluvena paušální odměna pokrývající smluvený objem právních služeb poskytnutý za určité období (zpravidla kalendářní měsíc)


Pro stanovení konkrétní odměny (ceny služeb), volejte na mobilní telefonní číslo nebo pošlete emailovou zprávu na kontakty uvedené v záložce kontakt. Pro informaci o ceně právních služeb také poskytuji nezávaznou konzultaci do 1/2 hodiny zdarma.